2º TE


Datos del Tutor

entrepreneur-593358_640

Nombre:xxxxxxxxxxx

Profesores Materia
xxxxxxxxxxx Deporte (DEP)
xxxxxxxxxxx Educación Física (EF)
xxxxxxxxxxx Valores Éticos (VE)
xxxxxxxxxxx Educación Plástica, Visual y Audio (EPVA)
xxxxxxxxxxx Primera Lengua Extranjera I IN (1 LEX*IN)
xxxxxxxxxxx Recuperación de Lengua (RLCL)
xxxxxxxxxxx Religión CA (RE+CA)
xxxxxxxxxxx Matemáticas (MA)
xxxxxxxxxxx Física y Química  (FQ)
xxxxxxxxxxx Música (MU)
xxxxxxxxxxx Lengua Castellana y Literatura  (LCL)
xxxxxxxxxxx Geografía e Historia (GH)
xxxxxxxxxxx Recuperación de Matemáticas (RMAT)
xxxxxxxxxxx Tecnología, Programación y Robótica (TPR)